ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
คณะผู้บริหาร
นายรอมือลี หะยีและ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

081-9594287
นายสุใฮมิน เจะดาโอะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

087-2879387
นายมูหามะอาสมี เจะเตะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

086-4919335
นายฮานาฟี อาแว
เลขานุการคณะผู้บริหาร

086-2881826
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer