ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด
(วันที่ 9 ธันวาคม 2563) นายรอมือลี หะยีและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมและการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อด้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย ) จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงาน ขอให้ปฏิบัติโดยยึดแนวทางของระเบียบกฎหมาย การปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ และที่สำคัญคือเราต้องสร้างจิตสำนึกของผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนให้ร่วมกันสร้างมาตรฐานของการทำงาน โดยจะไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:info@kaluwo.go.th
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer