ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
เวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณาทำการก่อสร้างโรงเลื่อยไม้ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อพิจารณาทำการก่อสร้างโรงเลื่อยไม้ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านจาเราะสะโต ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังการประชาคมในครั้งนี้
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:info@kaluwo.go.th
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer