ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุในกรณีต่างๆ
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย อบต.กะลุวอ
บริการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินประสบอุบัติเหตุในกรณีต่างๆ
ต้องการรับบริการสามารถติดต่อที่
????☎️พบเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 0862941272 สายด่วน 1669 หรือ วิทยุคลื่นความถี่ 155.725MHz. บริการฟรี 24 ชั่วโมง
# ด้วยความห่วงใย จาก อบต.กะลุวอ #
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:info@kaluwo.go.th
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer