ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
องค์การบริหาส่วนตำบลกะลุวอ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ร่วมกับปศูสัตว์อำเภอเมืองนราธิวาส ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer