ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
จัดเตรียมสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine )
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอจัดเตรียมสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer