ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
ภาพกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามการปฎิบัติงานในหน้าที่ ของทุกส่วนราชการ เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน และร่วมกิจกรรมของศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนราธิวาส (ศป.ปส.อ)
วันนี้ วันที่ (11 พฤษภาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามการปฎิบัติงานในหน้าที่ ของทุกส่วนราชการ เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน และการจัดทำโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมของศูนย์ปฎิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนราธิวาส (ศป.ปส.อ) โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ รองนายก เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอสมาชิกสภา และพนักงานข้าราชการ ลูกจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ตามมาตรการกวาดบ้านตัวเอง ได้พร้อมเพรียงกันตรวจหาสารเสพติด เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer