ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
ภาพกิจกรรม
พิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน " ระดับดีเลิศ "
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายมูหามะอาสมี เจะเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ องค์กรขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระดับครัวเรือน (100 เปอร์เซ็นต์ ) " ระดับดีเลิศ " จากนายสนั่น พงษ์อักษร
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer