ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการขายสินค้าออนไลน์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการขายสินค้าออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพการขายสินค้าออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอ ในวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ณ สวนอาหารริมน้ำ
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ สำนักปลัด เบอร์ติดต่อ 073-530466 และสมาชิก อบต. ในเขตพื้นที่ของท่าน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นคนในพื้นที่ตำบลกะลุวอและมีโทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตเป็นของตัวเอง
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer