ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค (สุนัตหมู่) ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ จะดำเนินการจัดโครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค (สุนัตหมู่) ประจำปี 2566 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการจัดการแก้ไขปัญาหาสภาวะสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนชาย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนในพื้นที่ตำบลกะลุวอที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการขลิบฯ สามารถสมัครได้ที่ สมาชิก อบต.แต่ละหมู่บ้าน
หลักฐานการรับสมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2566 **
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer