ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
(Q & A) ถาม-ตอบ
# คำถาม ผู้ตั้งคำถาม ตอบ/อ่าน
1 เปิดร้านขายของชำจดทะเบียนพาณิชย์ ซูมัยยะห์ นิกาเร็ง 2/126
2 สินค้าธงฟ้าขายวันไหนค่ะ นางปาตีเมาะ 3/244
3 ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด นางสาวรอซีตา มะมิง 1/225
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer