ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
(Q & A) ถาม-ตอบ

ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด


จะลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ต้องเอาเอกสารอะไร้บ้างค่ะ

สร้างเมื่อ 8 เม.ย. 2563, 10:19:30 น.

แสดงความคิดเห็น 1 (ชื่อผู้ตอบ เจ้าหน้าที่)

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.บัญชีธนาคาร

 

สร้างเมื่อ 5 ก.พ. 2564, 15:28:16 น.

ตอบคำถาม4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer