ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
แหล่งท่องเที่ยว
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(หมู่บ้านแม่หม้าย) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อยู่ห่างจากอำเภอเมือง ประมาณ 8 กิโลเมตร วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวราษฎรที่ประสบเคราะห์กรรมจาการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างหลักประกันเรื่องความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบ เป็นการตอบแทนบุญคุณผู้เสียสละชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer