ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
นโยบาย

นโยบายผู้บริหาร


1.  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครอง

 • ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  และสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง  กรม  จังหวัด และอำเภอตามแนวทางกรอบวิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
 • การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประทับใจ
 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ บริหารการตรวจสอบ  การติดตามและประเมินผลการบริหารงานขององศ์การบริหารส่วนตำบล
 • ยึดหลักการบริหารงานแบบซื่อสัตย์ โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

2.  ด้านการรักษาสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม นันทนาการ และการศึกษา

 • สนับสนุนและส่งเสริมการควบคุมการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและลดปริมาณขยะ
 • การดูแลรักษาความสะอาดในเขตพื้นที่ตำบล
 • จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักสิ่งแวดล้อม
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้สวยงาม  และน่าอยู่เป็นสถานที่พักผ่อน
 • ส่งเสริมให้มีกิจการด้านศาสนา
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อันดีงาม
 • การบำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนตาดีกาให้เข้มแข็ง
 • พัฒนายกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 • ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  และอินเตอร์เน็ตตำบล
 • สนับสนุนให้เยาวชน  คิดเป็น  ทำเป็น  และแก้ปัญหาเป็น   เพื่อเพิ่มศักยภาพของการเป็นนักคิดและนักพัฒนาตั้งแต่เยาว์วัย
 • ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกาย  เช่น ลานกีฬา
 • จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปี
 • จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไปสู่การกีฬาที่มีมาตรฐานในระดับสูงต่อไป

3.  ด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน

 • ปรับปรุงผลิตน้ำประปาที่สะอาดให้สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
 • ปรับปรุงและก่อสร้างถนนสายหลักให้ได้มาตรฐาน เพื่อการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 • ปรับปรุงและก่อสร้างถนนสายรองและซอยต่าง ๆ ให้มีสภาพดี
 • ปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำให้กระจายอย่างเพียงพอลดปัญหาน้ำท่วม
 • การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ปรับปรุงระบบไฟฟ้า -  แสงสว่างให้เข้าถึงทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง
 • เพิ่มแสงสว่างในถนนสายหลักให้มากขึ้น
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสารทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

4.  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 • มุ่งสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
 • พัฒนาฝีมือและคุณภาพของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมของประชาชน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการผลิต
 • ส่งเสริมการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริม

5.  ด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข

 • การดูแลสุขภาพอนามัยให้กับทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง  โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในเขตพื้นที่
 • กำจัดพาหะนำโรคต่าง ๆ  ภายในตำบล
 • ส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาการให้บริการสาธารณสุข โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในตำบล ดูแลรักษา และจัดทำเป็นข้อมูลสุขภาพโดยการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางด้านสุขภาพของประชาชนในเขตตำบลทุกคน
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer