ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กองการศึกษา

นางฮาลีเม๊าะ หนิ
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางสาวอรุณี สีแดง
นักวิชาการศึกษา
นางมารีนา มะกะจิ
ครู คศ.1
นางสาวลาลมี สะและ
ครู คศ.1
นางสาวซารีนี อาแว
ครู คศ.1
นางสาวตอยีบ๊ะ มะเส็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอาลีษา มะกะจิ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวนูรอัยนี หะยีและ
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer