ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กองการศึกษา

นางกัลยา เมืองละออง
ผู้อำนวยการกองศึกษา

000-0000000
นางสาวอรุณี สีแดง
นักวิชาการศึกษา

นางมารีนา มะกะจิ
ครู คศ.1

นางสาวลาลมี สะและ
ครู คศ.1

นางสาวซารีนี อาแว
ครู คศ.1

นางสาวตอยีบ๊ะ มะเส็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางอาลีษา มะกะจิ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

นางสาวนูรอัยนี หะยีและ
ผู้ดูแลเด็ก

 
 
 
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer