ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สำนักปลัด

นางสาวชัลมา บือซา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนูรีดาห์ เจะอามะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางยูนัยดะห์ อาแว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายรอกีบ ดิทามาท
นักทรัพยกรบุคคล
นางไอนุง กูมูดอ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนูรฟาตีฮะ หะยีและ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
นายอับดุลกอเดร์ นาลี
พนักงานขับรถ
นายกูยิ กูมูดอ
พนักงานขับรถ
นางสาวรูฮายา อาแว
แม่บ้าน
 
 
 
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer