ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
สมาชิกสภา อบต.
นายแดง ยะทัง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

065-5678366
นายอาฟันดี เซะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

061-9142565
นายหรูน เพ็งโอ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

081-7662598
นายมูหามะอานูวา ตะโละดิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
นายอภิสิทธิ์ มามะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายมนาเซร์ มูซอ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายมะดารี เจ๊ะมะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายอับดุลมายิ มูดอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายหามิ อาแว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer