ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
สมาชิกสภา อบต.
นายแดง ยะทัง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายหรูน เพ็งโอ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมะดาโอะ สูยี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
นายมูหามะอานูวา ตะโละดิง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
นายสาเหะดรุส ตวันยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
นายอภิสิทธ์ มามะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายมะหารง กาแจ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
นายมนาเซร์ มูซอ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นายมะดารี เจะมะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
นายอับดุลยาเลย์ ยูโซะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
นายอับดุลดอเล๊ะ ยูนุ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
นายมะยูกิ ยา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
นายมะตาเย็ง หะยีอาแว
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer