ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กองคลัง

นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอรุณี สุวรรณ์รงค์
นักวิชาการพัสดุ
นางซามีฮะ ดาโว๊ะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศรัญญา เศรษฐกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสีตีรอกีเยาะ เจะเตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนูรอาซีเกม หะยีเจะหลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวณัฐสุดา หนูสุด
คนงานทั่วไป
 
 
 
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer