ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กองคลัง

นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอรุณี สุวรรณ์รงค์
นักวิชาการพัสดุ

นางมารีเย๊าะ เบ็ญหะยีเจ๊ะเต๊ะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

098-0853815
นางสาวศรัญญา เศรษฐกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

089-0000000
นางสาวสีตีรอกีเยาะ เจะเตะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนูรอาซีเกม หะยีเจะหลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวณัฐสุดา หนูสุด
คนงานทั่วไป

 
 
 
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer