ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กองช่าง

นายมะรอพา มามะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิอำรัน นิเฮง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายซุลกิฟลี หะยีแวนาแว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวซูไฮลา มะมิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมูฮำหมัดซูไฮมิน สาและ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวากิ เซ็ง
คนงานทั่วไป
 
 
 
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer