ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
กองช่าง

นายนิอำรัม นิเฮง
ผู้อำนวยการกองช่าง

000-0000000
นายซุลกิฟลี หะยีแวนาแว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นางสาวซูไฮลา มะมิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมูฮำหมัดซูไฮมิน สาและ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ว่าง
คนงานทั่วไป

000-0000000
 
 
 
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer