ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
หัวหน้าส่วนราชการ

นายหรูน เพ็งโอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
นางสาวปาวินัย เบนอะสาร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
นางสาวชัลมา บือซา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางณัฐกานต์ เอียดเต็ม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมะรอพา มามะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองศึกษา
นางนรารัตน์ สือแม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
 
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer