ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะ (Kick off นับถอยหลัง 100 วัน 100 เปอร์เซ็น)
วันนี้ (วันที่ 8 ธันวาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการขยะ (Kick off นับถอยหลัง 100 วัน 100 เปอร์เซ็น) ณ บ้านรอตันบาตู ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นำทีม โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ นายมูหามะอาสมี เจะเตะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ปลัดอำเภอประจำตำบลกะลุวอ กำนัน ผู้ใหญ่ อสม. และนักเรียนโรงเรียนในตำบลกะลุวอ ซึ่งได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer