ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
ภาพกิจกรรม
พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ด้วยคะแนน 98.34 ระดับ AA
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมูหามะอาสมี เจะเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หน่วยงานที่มีผลคะแนน 98.34 ระดับบ AA" จากนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และเข้าร่วมรับชมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุุจริตคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer