ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั่น
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายรอมือลี หะยีและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกและพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั่น "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" พร้อมร่วมแสดงพลังสัญลักษณ์มือไขว้เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อแสดงเจตจำนงที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยกลไกประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานส่วนตำบล
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:info@kaluwo.go.th
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer