ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "อสม. เกมส์ 2565"
วันนี้ วันที่ (27 กันยายน 2565) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ นายมูหามะอาสมี เจะเตะ ได้เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน "อสม. เกมส์ 2565" ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ โดยมี ผู้อำนวยการ รพ.สต. โคกศิลา และ ผู้อำนวยการ รพ.สต. บ้านรอตันบาตู ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer