ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
ภาพกิจกรรม
วันสิ่งแวดล้อมไทย
วันนี้ (วันที่ 6 ธันวาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ โดยนายมูหามะอาสมี เจะเตะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ พร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีกิจกรรม เช่น ปลูกต้นไม้ Big cleaning day ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer