ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ ( 20 ตุลาคม 2565 ) ขอเชิญประชาชนในพื่นที่ตำบลกะลุวอเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเมาลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมรับประทานอาหาร และรับฟังการบรรยายธรรม จากท่านบาบอพิกรี พงยาวี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ

4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer