ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ จะมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกทางความคิด สติปัญญา และอารมณ์ในทางที่ถูกต้อง พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้รู้จักหน้าที่และอยู่ในระเบียบวินัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการเสียสละ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ
4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer