ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
(Q & A) ถาม-ตอบ

สอบถามรายละเอียดการขออนุญาตก่อสร้าง


จะขออนุญาก่อสร้างต้องทำยังไงค่ะ

สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2566, 10:39:09 น.

แสดงความคิดเห็น 1 (ชื่อผู้ตอบ admin)

เอกสารที่ต้องเตรียม จำนวน 3 ชุด
1.สำเนาโฉนดที่ดิน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประขาชน
**หมายเหตุ** ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตกับชื่อในโฉนดที่ดินไม่ใช่คนเดียวกัน ให้นำหนังสือยินยอมของเจ้าของโฉนดมาด้วย
หากไม่มีหนังสือยินยอม มารับที่ อบต.กะลุวอได้ ค่ะ

 

สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2566, 10:56:42 น.

ตอบคำถาม4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer