ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การดำเนินการป้องกันการทุจริต
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง
(Q & A) ถาม-ตอบ

ขอรายละเอียด โครงการขลิป ปี 66


เข้าสุนัข (ขลิป) ปี 66 เปิดลงทะเบียนหรือยังครับ (ขอรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ)

สร้างเมื่อ 18 ม.ค. 2566, 11:45:25 น.

แสดงความคิดเห็น 1 (ชื่อผู้ตอบ admin)

โครงการขลิบเพื่อสุขภาพ ปลอดภัย ห่างไกลโรค (สุนัตหมู่) ประจำปี 2566
หลักฐานการรับสมัคร
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 16 มกราคม 2566 น่ะค่ะ**

 

สร้างเมื่อ 9 ก.พ. 2566, 15:02:58 น.

แสดงความคิดเห็น 2 (ชื่อผู้ตอบ รอกิบ ดิทามาท)

หมดเขตรับสมัครแล้วน่ะครับ

 

สร้างเมื่อ 9 ก.พ. 2566, 15:06:46 น.

ตอบคำถาม4/6 หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส-ตากใบ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์ 073-530466 โทรสาร 073-530465 E-mail:obt.kaluwo@gmail.com
© Copyright 2010. kaluwo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer